Barion Pixel

Titoktartás

Adatkezelési tájékoztató

a Sportplatform kft. a www.sportplatform.eu összes aldomainjének, valamint a www.versenyzona.hu weboldal adatkezeléseihez


 

Bevezetés

A Sportplatform kft. kialakítja a www.sportplatform.eu sportpályafoglaló rendszert, valamint a Magyar Tenisz Szövetség megbízásából a www.versenyzona.hu rendszerét az ország teniszjátékosai számára, valamint a bajnokságok lebonyolítása céljából.


 

 1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő:    Sportplatform kft.

Székhely:    8000 Székesfehérvár, Szeredi utca 44.

Postacím:    8000 Székesfehérvár, Szeredi utca 44.

E-mail:    office@sportplatform.eu

Telefon:    +36 30 986 2508 

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Sportplatform kft. adatvédelmi tisztviselője: Sverteczki Kornél

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: office@sportplatform.eu; telefonszáma: +36 30 986 2508


 

 1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

 1. A klubokban pályát foglaló regisztrált felhasználók kapcsán

kezelt személyes adatok köre

az adatkezelés célja

 

Email

Keresztnév

Vezetéknév

Becenév

Neme

Születésnap

Ország

Város

Telefon

a választott klubban a pályafoglalás biztosítása a kívánt idősávban, valamint a választott sportklub szolgáltatásainak igénybevétele céljából 


 

 1. Az online közvetítés kapcsán

kezelt személyes adatok köre

az adatkezelés célja

Email

Keresztnév

Vezetéknév

Becenév

Neme

Születésnap

Ország

Város

Telefon

Az élő-pont szolgáltatás biztosítása céljából


 

 1. Az MTSZ bajnokságai kapcsán

kezelt személyes adatok köre

az adatkezelés célja

TAJ szám

Anyja neve

Születési hely

Játékengedély típus

az érvényes doktori engedély igazolásához

 

A résztvevőkről készült tömegfelvételen az érintett képmása.

 

A felvételek elkészítésének célja a rendezvény megörökítése, valamint a rendezvény megtörténtének igazolása. Az elkészült felvételek az MTSZ összes honlapján, éves beszámolójában közzétételre kerülhetnek.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (a továbbiakban: GDPR)

 1. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Sportplatform kft. közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 25/N. § (1)-(2) bekezdésére, amely a Sportplatform kft. elnökének feladataként határozza meg az adatvédelmi tisztviselők éves konferenciájának összehívását, valamint annak napirendjének meghatározását.

A 3.3. pont szerinti cél keretében a belépéshez szükséges koronavírus elleni védettséget igazoló adatokba történő betekintés a 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, a Sportplatform kft. közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel a 9. cikk (2) bekezdés i) pontjára és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6/C. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra.

 

 1. A személyes adatok tárolásának ideje

A jelen tájékoztatóban ismertetett célokból a Sportplatform kft. a személyes adatokat a – 3.3. pont szerinti tömegfelvétel készítését kivéve – határozatlan ideig kezeli. A

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2 A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

tömegfelvételek az éves beszámoló részeként közérdekű archiválásra kerülnek.


 

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Határidő

A Sportplatform kft. az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Sportplatform kft. szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Sportplatform kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.


 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

 1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Sportplatform kft. tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Sportplatform kft.

  • milyen személyes adatait;

  • milyen jogalapon;

  • milyen adatkezelési cél miatt;

  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

 • a Sportplatform kft. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;

 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;

 • a Sportplatform kft. alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Sportplatform kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Sportplatform kft. köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett ezen jogának gyakorlása logikailag kizárt.

 1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Sportplatform kft. korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Sportplatform kft. arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Sportplatform kft. a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Sportplatform kft.nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha a Sportplatform kft.ra ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.


 

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Sportplatform kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság., cím:  1055  Budapest,  Falk  Miksa  utca  9-11.,  postacím:  1363  Budapest,  Pf.  9.   E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy

 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Sportplatform kft. székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. A Sportplatform kft. székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

© 2024 Magyar Tenisz Szövetség
https://www.versenyzona.hu

Online tennis court booking system